IoT Pichačky S1 a S2

Videonávod ▶ Autonómne IoT Pichačky

Autonómne IoT pichacie hodiny vydržia vďaka batérii mesiace až roky prevádzky bez pripojenia do elektrickej siete. Dochádzka sa vkladá pomocou 13.56MHz kartičiek a čipov. Vďaka IoT sieťam NBIoT (model S2 predávaný od 2022) Sigfox (model S1 predávaný do 2022) je dochádzka odoslaná ihneď v reálnom čase odkiaľkoľvek, kde je dostupný mobilný signál. Nie je teda potrebné pripojenie na WiFi alebo LAN. 

IoT Pichacie hodiny sú tak vhodné napríklad pre Facility management spoločnosti, ktoré v priestoroch nemôžu trvalo inštalovať vlastný HW.

Pri dodaní

RFID čítačka je pri dodávke v tzv. transportnom móde, je teda neaktívna pre detekciu pohybu akcelerometra a akékoľvek vysielanie. Na jej aktiváciu je potrebné stlačiť akékoľvek tlačidlo - tým sa aktivuje RFID detektor v čítačke a treba priložiť akýkoľvek podporovaný RFID tag. Túto operáciu zopakujte 2x. Po 2. úspešnom načítaní RFID tagu dôjde k odblokovaniu čítačky, čo sa prejaví rýchlym rozblikaním LED a zaznením trojtónu. Od tejto chvíle je čítačka pripravená detekovať ako RFID tagy, tak alarmy od akcelerometra a tieto informácie odosielať do aplikácie.

Normálny prevádzkový režim

Po aktivácii RFID čítačky je možné po stlačení tlačidla načítať RFID tag a informáciu odoslať do aplikácie. Stlačenie tlačidla sa prejaví bliknutím LEDky a zaznením jednoduchého tónu. Potom LEDka zhasne a RFID čítačka čaká na priloženie RFID tagu. Ak sa tak nestane do 3 sekúnd, uvedie sa zariadenie do hlbokého spánku. Pokiaľ je RFID tag priložený do 3 sekúnd od stlačenia tlačidla a je úspešne načítaný, rozsvieti sa LEDka a zaznie dvojtón. Dôjde k odvysielaniu načítanej informácie – to sa prejavuje veľmi krátkymi zábleskami LEDky počas vysielania,  čo môže byť až 10s. Počas vysielania nie je možné načítať ďalšie RFID tagy/čipy a je potrebné počkať, až vysielanie skončí.

Nastavenie jednotlivých tlačidiel

Funkcia jednotlivých tlačidiel, teda aká dochádzka (Príchod, Pauza, ...) sa má vložiť po stlačení ktorého tlačidla, si môžete nastaviť pri jednotlivých IOT pichačkách, a to vo Webovej aplikácii v agende Spárované zariadenia. Po vybratí konkrétneho zariadenia (IOT Píchaček), sa na karte "4) IOT" zobrazí tabuľka s riadkami 1 - 4, ktoré reprezentujú jednotlivé tlačidlá. Pre každé tlačidlo sa dá nastaviť, akú aktivitu vkladá (Práca, Pauza, ...) a či ide o začiatok alebo koniec tejto aktivity. 

Alarmový stav

V čítačke je prítomný akcelerometer - súčiastka, ktorá stráži neoprávnenú manipuláciu s čítačkou (pokus o odcudzenie, jej demontáž a pod.). V momente, keď je táto súčiastka aktivovaná, dochádza k odoslaniu alarmovej informácie do aplikácie. Potom sa čítačka uvedie do stavu blokácie ďalších alarmov počas vopred definovaného času – je tak zamedzené veľmi častému vysielaniu v prípade, že čítačka je v pohybe. Normálny prevádzkový režim sa obnoví buď po nastavenom čase alebo úspešnom načítaní RFID tagu. V tom okamihu je ale opäť aktívne stráženie akcelometrom a ak je RFID čítačka opäť v pohybe, opakuje sa celý alarmový dej.

Transportný režim

Pokiaľ chcete čítačku uviesť späť do transportného režimu, je potrebné stlačiť naraz 2 krajné tlačidlá a držať ich po dobu 3s. Po túto dobu je rozsvietená LEDka. Vo chvíli, keď čítačka prejde do transportného režimu, LEDka zhasne a zaznie trojtón. Tým je tiež čítačka uvedená do defaultného nastavenia (30min. perióda/1 downlink denne). Ak chcete čítačku znovu aktivovať, postupujte rovnako ako je uvedené v odstavci Pri dodaní. 

Výmena batérie

Batéria by mala pri bežnej prevádzke vydržať cca rok. Na výmenu batérie odskrutkujte štyri skrutky na zadnej strane zariadenia, do modelu S2 (predávané od r. 2022) použite dve batérie typu ER14505M, do zariadenia S1 (predávané do r. 2022) použite dve batérie typu LS 14500.

Čo keď IoT zariadenie nefunguje správne?

Piachačky neodosielajú dáta dochádzky

Neodosielanie záznamov môže byť spôsobené slabou batériou. Vymeňte batérie podľa typu pichacích hodín viď Výmena batérie v článku vyššie.

U zariadenia S2 tiež skontrolujte silu signálu. Vyskúšajte napríklad, či je na rovnakom mieste na telefóne s mobilnými dátami dostatočný signál. Pokiaľ nie, odporúčame zmeniť umiestnenie pichacích hodín.

Ak predchádzajúce kroky nepomohli, prepnite zariadenie do transportného režimu a späť do prevádzkového režimu viď kapitoly Transportný režim a Pri dodaní vyššie. Ak sa záznamy stále neodosielajú, kontaktujte našu technickú podporu.