Odomykanie dverí pomocou Píchacích hodín

Nami dodávané pichačky môžu byť objednané vo variante "vrátane relé", čo znamená, že môžu posielať signál elektronickému zámku dverí a dvere tak odomykať. Pozor, táto funkcia je dostupná iba na nami dodávanom hardvéri a odomykať dvere tak nemožno napríklad pomocou aplikácie Pichacie Hodiny nainštalovanej na vlastnom tablete.

Pripojenie elektromagnetického zámku na kontakty relé

Pokiaľ ste objednali pichačky vo variante "s relé", potom je na zadnej strane pichačiek svorkovnica s trojicou kontaktov relé. Prostredný kontakt je tzv. "stred", ktorý je v kľudovom stave trvalo spojený s jedným z krajných kontaktov. Pri pozitívnej identifikácii osoby je stred (prostredný kontakt) na krátku dobu prepnutý na opačný z krajných kontaktov a potom prepnutý späť na pôvodný.

Cez relé v pichacích hodinách je teda možné elektromagnetický zámok priamo napájať a to tak, že jeden z napájacích kontaktov elektromagnetického zámku bude pripojený priamo na zámok, druhý z napájacích kontaktov potom povedie cez relé. Maximálne zaťaženie relé je 30V, 2A, DC alebo 30V, 0.5A, AC.

Schéma zapojenia Pichacích hodín so zabudovaným relé:

Odporúčame jednosmerné nízkoodberové zámky, napríklad BEFO PROFI 11211 .

K jednosmerným zámkom odporúčame zapojiť zhášaciu diódu (napríklad typ 1N5399) alebo MOV varistor, ktorý predĺži životnosť relé a ochráni pichacie hodiny pred elektrickým rušením, ktoré by inak mohlo spôsobovať reštarty zariadenia pri rozopnutí zámku. Striedavé zámky odporúčame chrániť MOV Varistorom, diódy nie je možné použiť. Diódu či varistor pripojte paralelne priamo na kontakty el. zámku.

Zapnutie odomykania dverí po odčipovaní dochádzky na pichačkách

1. Menu - Nastavenie - Viac čítačiek a odomykanie dverí.

2. Tu nastavte voľbu Odomykať dvere pomocou na Relay 1, GPIO alebo RS485 Relay podľa typu zariadenia. Po uložení zmien sa pri odčipovaní dochádzky, pokiaľ je užívateľ rozpoznaný, zopne relé.

3. V položke Trvanie [ms] si môžete nastaviť dĺžku času, po ktorú bude relé pri identifikácii osoby zopnuté. Toto je doba v milisekundách.

4. Položku Invertovať inštrukcie impulzu nechajte zapnutú. Vypnutie tejto voľby môže byť užitočné iba v špeciálnych prípadoch pri inverzných zámkoch.

Zóny prístupu

Je tiež možné nastaviť jednotlivé zóny prístupu. Môžete tak určiť, že napr. pán Novák má prístup do skladu, ale už nie do kancelárií.

1. Vo webovej aplikácii v agende Personalistika kliknite na ľubovoľného užívateľa. 

2. Na karte 6 Dochádzkové PINy, Čipy, QR kódy kliknite do poľa pre novú zónu (vedľa zeleného tlačidla +). Vpíšte pomenovanie novej zóny, napríklad "zóna-sklad". Uložte zmeny. Tým vytvoríte novú zónu, ktorá potom bude pod tlačidlom + na výber.

3. Túto zónu priraďte všetkým osobám, ktorí do nej majú mať prístup.

4. Na pichačkách v Menu - Nastavenie - Viac čítačiek a odomykanie dverí - Vstup do zóny môžete nastaviť zónu, ktorú tieto pichačky ovládajú. V praxi potom pichačky otvoria dvere len užívateľom s povolením do danej zóny.

Tlačidlo "Iba odomknúť"

Na pichačkách, ktoré majú aktivovanú funkciu odomykania dverí, môžete medzi tlačidlá na hlavnej obrazovke (Príchod, Odchod, Pauza, ...) pridať aj tlačidlo Iba odomknúť. To sa hodí v prípade, keď potrebujete iba prejsť dverami a nemáte záujem si vkladať dochádzku. Tlačidlo na pichačkách aktivujete v Menu - Nastavenie - Viac čítačiek a odomykanie dverí - Zobraziť voľbu "Iba odomknúť" medzi dochádzkovými aktivitami.

Nové tlačidlo si môžete priať na hlavnej obrazovke pichačiek a presunúť na inú pozíciu, než na ktorej sa v predvolenom stave objavilo. To môžete vykonať v Menu - Nastavenie - Poradie aktivít na hlavnej obrazovke.

Je možné si tiež nastaviť, aké tlačidlo bude predvybrané po tom, čo si niekto odomkne dvere. Toto nastavenie upravíte v Menu - Nastavenie - Automaticky nastavovať predvolenú aktivitu. Sami môžete určiť, či má zostať predvybrané rovnaké tlačidlo (napr. iba odomknúť dvere) alebo sa má zvoliť iné vopred dané tlačidlo (napr. príchod). Prípadne je možné nastaviť, či sa má zvoliť tlačidlo podľa aktuálneho času (napr. od 7:00 do 11:00 to bude Príchod, potom Pauza a od 16:00 tlačidlo Odchod).

Uzamknutie pichačiek

S odomykaním dverí súvisí aj funkcia Uzamknutie aplikácie.

1. Vo webovej aplikácii v agende Personalistika označte zaškrtávatkami tie osoby, ktoré môžu uzamykať pichačky.

2. Na karte 1 Základné vpíšte dole do poľa Značky ľubovoľnú značku, napríklad "môže_uzamykať_pichačky".

3. Na pichačkách v Menu - Nastavenie - Uzamknutie aplikácie nastavte voľbu Zamykať môžu osoby so značkou a túto novú značku.

Od tejto chvíle bude na pichačkách v menu pod tlačidlom + dostupná nová voľba Uzamknutie aplikácie. Keď voľbu vyberiete, zobrazí sa výzva na priloženie čipu. Ak priloží čip osoba, ktorá má v Personalistike nastavenú správnu značku, pichačky sa uzamknú a nebude na nich možné vkladať dochádzku ani prechádzať dverami. To sa môže hodiť napríklad v prípade, keď potrebuje člen ochranky dočasne zakázať prechádzanie dverami.

V nastavení pichačiek môžete tiež vo voľbe Správa pri uzamknutej aplikácii nastaviť textovú správu, ktorá sa na pichačkách v takej chvíli zobrazí. Napríklad "Pre odomknutie pichačiek kontaktujte....".