Nastavenie aktivity Pauza

Automaticky vkladaná Pauza bez nutnosti čipovania

Aktivitu Pauza môžeme nastaviť tak, aby odčítala napr. 30 min. z pracovnej doby za každch odpracovaných 6 hodín. Užívateľ si tak nemusí čipovať pauzu, tá sa vloží automaticky. Odčíta sa za ňu čas, ktorý potom nebude započítaný do celkovej odpracovanej doby. Tento spôsob vkladania Pauzy je možné zapnúť aj spätne vo všetkých neuzatvorených mesiacoch.

Funkciu zapnete nasledovne:

 1. Kliknete na Menu užívateľ (vaše meno vľavo hore) - Správa - Plánované úlohy.
 2. Tlačítkom Pridať zobrazíte ponuku plánovaných úloh.
 3. Vyberte úlohu Vlož aktivitu do bloku dlhšieho než...
 4. Po pridaní kliknite na novo vytvorenú plánovanú úlohu, zobrazí sa jej detail.
 5. Vpravo potom zvolíte dĺžku vkladanej aktivity (napr. 00:30), hraničnú dĺžku aktivít (napr. 06:00), posun začiatku vkladanej aktivity (napr. 05:00) a maximálny počet blokov vkladanej aktivity.
 6. Ďalej potom môžete donastaviť, na aké aktivity alebo zmeny sa táto úloha vzťahuje. Na karte 2 Platí iba pre tak môžete obmedziť túto aktivitu len na niektoré strediská/značky.

V tomto nastavení sa teda vloží Pauza v dĺžke 00:30 za 5. odpracovanou hodinou, keď užívateľ splní podmienku odpracovania aspoň 6h Práce.

Predĺženie príliš krátko čipovanej prestávky

Pokiaľ si užívatelia čipujú pauzy sami, ale niekedy ich ukončia napr. po 25 minútach a problém je týchto chýbajúcich 5 minút, môžeme nastaviť Pauzu tak, aby napr. všetky pauzy trvajúce od 20 do 30 minút predĺžila na 30 minút.

Funkciu zapnete nasledovne:

 1. Kliknete na Menu užívateľ (Vaše meno vľavo hore) - Správa - Plánované úlohy.
 2. Tlačítkom Pridať zobrazíte ponuku plánovaných úloh.
 3. Vyberte úlohu Automatické predĺžnie aktivity.
 4. Po pridaní kliknite na novo vytvorenú plánovanú úlohu, zobrazí sa jej detail.
 5. V detaili zvolíte spodnú hranicu (napr. 00:25), vrchnú hranicu (napr. 00:30) a sledovanú aktivitu (Pauza).
 6. Na karte 2 Platí iba pre potom môžete túto aktivitu obmedziť len na niektoré strediská/značky.

V tomto nastavení sa potom všetky Pauzy, ktoré majú dĺžku 25-29min predĺžia na 30 min. Pauzy o dĺžke 0-24min zostanú bez zmeny.

Ukončenie prestávky prebiehajúcej dlhšie než...

Systém je možné nakonfigurovať aj tak, aby si užívatelia mohli čipovať iba začiatok pauzy a koniec sa im (po vopred nastavenej dobe) vloží sám. Pokiaľ si užívateľ pauzu ukončí pred uplynutím tejto nastavenej doby, je všetko v poriadku. Pokiaľ ale nie, systém ju ukončí za neho.

 1. Kliknite na Menu užívateľ (Vaše meno vľavo hore) - Správa - Plánované úlohy.
 2. Tlačítkom Pridať zobrazíte ponuku plánovaných úloh. Vyberte úlohu Ukonči aktivitu trvajúcu dlhšie než...
 3. Po pridaní kliknite na novo vytvorenú plánovanú úlohu, zobrazí sa jej detail.
 4. V detaile voľte maximálnu dĺžku aktivity (napr. 00:30) a kontrolovanú aktivitu (Pauza).

V tomto nastavení sa potom všetky Pauzy, ktoré nemajú čipnutý koniec, sami ukončia po 30 minútach.