Oprávnenia užívateľov

Je možné, aby jedna osoba mohla prezerať či upravovať dochádzku špecifickej skupiny osôb, ale nie všetkých? Prezerať či upravovať záznamy Personalistiky iba pre danú skupinu osôb? Áno, Dochádzka GIRITON toto umožňuje, rozdelením osôb do Stredísk a nastavením Skupín Oprávnenia iba pre dané strediská.

Videonávod ▶ Ako obmedziť oprávnenie vedúceho len na vybrané stredisko alebo len na konkrétne osoby

Oprávnenie užívateľov podľa stredísk

Príklad: Pani Kováčová je vedúca strediska Sklad a má mať právo prezerať všetku dochádzku všetkým osobám v tomto stredisku.

Ako priradiť užívateľov do strediska:

1. Agenda Personalistika - karta 1 Základné.

2. V poli Stredisko kliknite na lupu a zvolením jedného alebo viacerých stredísk priraďte užívateľa. Napríklad pána Nováka do strediska "Sklad".

3. Zmeny uložte.

Ako nastaviť skupinu oprávnení:

1. Menu Užívateľ (Vaše meno vľavo hore) - Správa - Skupiny Oprávnení.

2. Tlačidlom Pridať vytvorte novú skupinu oprávnení s názvom napr. Prezeranie dochádzky - Sklad.

3. Na karte 2 Oprávnenia presuňte šípkami do pridelených oprávnení položku Prezeranie všetkej dochádzky.

4. Po kliknutí na pridelené Prezeranie všetkej dochádzky sa sprístupní tlačítko Iba strediská: (všetky strediská). Po kliknutí na toto tlačítko je možné vybrať iba tie strediská, ktorých sa oprávnenie týka - vyberte teda stredisko Sklad.

5. Nakoniec v karte 3 Užívatelia vyberte ikonou + osoby, ktoré do tejto skupiny oprávnení chcete zaradiť - tzn. ktoré osoby budú mať právo prezerať dochádzku ľudí zo Skladu. Vyberte napríklad pani Kováčovú.

6. Kliknite na Uložiť zmeny.


Teraz má pani Kováčová právo prezerať dochádzku iba osôb, ktoré sú v stredisku Sklad, konkrétne tu vidí napr. pána Nováka.

Oprávnenie užívateľov podľa značiek

Podobným spôsobom, ako podľa stredísk, môžete prideľovať oprávnenia používateľov aj podľa značiek. To sa hodí, ak chcete napríklad, aby mohol manažér prezerať dochádzku všetkých vedúcich, ktorí sú v rôznych strediskách. Pritom by ale nemal vidieť dochádzku ostatných osôb v týchto strediskách.

Ako priradiť užívateľovi značku:

1. Agenda Personalistika - karta 1 Základné.

2. Do poľa Značky napíšte napr. vedúci, stlačte  Enter a tým sa značka vytvorí.

3. Zmeny uložte.

U ostatných vedúcich sa už bude značka ponúkať v roletke. Každému vedúcemu teda značku "vedúci" nastavte.

TIP! Ak označíte viac užívateľov naraz, môžete im hromadne pridať značku.

Ako nastaviť skupinu oprávnení:

1. Menu Užívateľ (Vaše meno vľavo hore) - Správa - Skupiny Oprávnení.

2. Tlačidlom Pridať vytvorte novú skupinu oprávnení s názvom napr. Prezeranie dochádzky vedúcich.

3. Na karte 2 Oprávnenia presuňte šípkami do pridelených oprávnení položku Prezeranie všetkej dochádzky.

4. Pri kliknutí na pridelené Prezeranie všetkej dochádzky  sa sprístupní pole Zahrnuté značky. V roletke sa ponúknu vytvorené značky.

5. Nakoniec na karte 3 Užívatelia vyberte ikonou + osoby, ktoré do tejto skupiny oprávnení chcete zaradiť - tzn. ktoré osoby budú mať právo prezerať dochádzku vedúcich.

6. Kliknite na Uložiť zmeny.

Podobne je možné oprávnenie obmedziť iba na osoby, ktoré naopak nemajú pridelenú danú značku. Môžete tak napríklad manažérovi umožniť prezerať dochádzku všetkých, okrem osôb označených značkou najvyššieVedenie

Ako skopíovať skupinu oprávnení (aby tam nebolo nutné vytvárať úplne novú):

Pokiaľ ste si istí, že skupina oprávnení, ktorú sa chystáte skopírovať, obsahuje oprávnenia, ktoré by mala obsahovať aj nová skupina oprávnení, postupujte prosím nasledovne:

1. V Menu užívateľ -> Správa -> Skupiny oprávnení si označte oprávnenie, ktoré chcete skopírovať a potom kliknite hore na tlačítko "Kopírovať".

2. Do Názvu skupiny vpíšte nový názov tejto skupiny oprávnení, dajte preč zatržítko "Ponechať pôvodné nastavenie" a kliknite do poľa "Iba strediská". Tu nastavte požadované stredisko, na ktoré majú byť všetky oprávnenia vyfiltrované (pokiaľ si neprajete filtráciu, tak nenastavujte žiadne stredisko).

- Pokiaľ budete filtrovať oprávnenie na značku, tak túto značku pridajte do poľa "Zahrnuté značky".

3. Kliknite na "Kopírovať" a potom si označte túto novú skupinu oprávnení v tabuľke.

4. Na karte 3 Užívatelia pridelte túto skupinu oprávnení požadovanému užívateľovi a uložte zmeny.