REST API

Online Dochádzka GIRITON ponúka REST API pre integráciu s ostatnými systémami.

Môžete tak pohodlne do ostatných systémov sťahovať dáta z GIRITONu, napríklad odpracovanú dobu, personalistiku alebo zoznam dovoleniek. Rovnako tak môžete z iných systémov nahrávať dáta do GIRITONu, napr. čas odpracovaný na jednotlivých projektoch alebo nových užívateľov do personalistiky.

Ako vygenerovať REST Api token

Pre komunikáciu s REST api Giritonu je potrebné si vygenerovať tzv. „REST API token“, ktorý pri komunikácii slúži ako heslo. Nový REST API token si vygenerujete vo webovej aplikácii Giriton v agende  Spárované zariadenia  klikom na tlačidlo + REST API token . Nový token si po pridaní vhodne pomenujte, napríklad "Integrácia so skladovým systémom" a klikom na ikonku oči v poli "REST API Token" si daný token vo formáte  vasefirma.xxxx-xxxx-xxxx-xxxx  zobrazíte.

POZOR: S týmto tokenom nakladajte rovnako opatrne ako s heslom. Pomocou REST Api tokenu je možné čítať dáta poprípade zapisovať dáta do vášho firemného účtu a v prípade že by sa váš token dostal do nesprávnych rúk môže dôjsť k úniku osobných údajov.

Odporúčame skontrolovať poprípade donastaviť oprávnenie pre každý REST api token a to v karte "3 Oprávnenia". Každému tokenu totiž môžete nastaviť, čo je pomocou neho možné v systéme vykonávať. Napríklad môžete vygenerovať jeden token, pomocou ktorého chcete iba kontrolovať zoznam osôb na pracovisku. Takému tokenu udelíte iba oprávnenie pre prezeranie dochádzky. Druhý token bude slúžiť na pridávanie osôb do Giritonu, teda u neho pridelíte oprávnenie Prezeranie personalistiky aj Úprava personalistiky. Ak sa pomocou tokenu pokúsite vykonať REST Api volanie, ku ktorému nemá daný token oprávnenie, skončí dané volanie chybou.

Ako komunikovať cez REST Api

Viac informácií ohľadom REST api vrátane dokumentácie nájdete na https://rest.giriton.com/apidoc/ .

Limity na REST Api

Na REST API sú zavedené limity na počet vykonaných volaní. Môžete vykonať:
  • Max 600 volaní za 1 minútu
  • Max 700 volaní za 10 minút
  • Max 800 volaní za 60 minút
To znamená, že keď vaša aplikácia vykoná v rámci jedinej minúty viac ako 600 volaní, REST API začne vracať chybu HTTP 429 Too Many Requests. Vaša aplikácia potom musí počkať ďalšiu minútu, kým môže vykonať ďalších 100 volaní, čím vyčerpá desaťminútový limit. Následne musí počkať ďalších 10 minút a môže vykonať ďalších 100 volaní, čím vyčerpá hodinový limit a bude tak musieť počkať ďalšiu hodinu, kým bude môcť vykonávať ďalšie API volania.