Import z SQL databázy

GIRITON je možné integrovať s akoukoľvek SQL alebo MDB databázou ležiacou v internej sieti klienta.

Obvykle tak je možné do GIRITONu automaticky synchronizovať napríklad Personalistiku alebo zoznam Projektov z ERP, účtovného alebo mzdového systému v prípade, keď má takýto systém dáta uložené v SQL alebo MDB databáze.

Takže keď v mzdovom systéme založíte nového užívateľa, za chvíľu sa automaticky prepíše do GIRITONu.

Inštalácia aplikácie ProxyAgent

Spojenie medzi GIRITONom a databázou v internej sieti klienta zaisťuje aplikácia ProxyAgent. Tú si nainštalujte na nejaké PC vo vašej internej sieti, z ktorého sa dá spojiť na vašu SQL alebo MDB databázu.

Pridanie plánovanej úlohy

  1. Vo webovej aplikácii GIRITON choďte do Menu užívateľ - Správa - Plánované úlohy - Pridať - Import z SQL databázy.

    Systém vás vyzve na zadanie informácií ako: do akej agendy GIRITONu budeme importovať (Personalistika, Projekty, ...), cez ktorého ProxyAgenta sa na databázu pripojíme (viď krok vyššie) a prihlasovacie údaje k databáze.

  2. V ďalšom kroku zadáte SQL príkaz, ktorým z databázy vyberiete potrebné dáta. GIRITON už ponúka SQL príkazy pre známych ERP a mzdové systémy, ale môžete zadať aj príkaz vlastný.
  3. V ďalšom kroku vám GIRITON zobrazí výsledky vášho SQL dotazu a ponúkne mapovanie výsledných dát na políčka vybranej agendy GIRITONu. Vyberiete teda napríklad, že prvý stĺpec z výsledku SQL dotazu sa mapuje na Personalistika.meno, druhý stĺpec na Personalistika.priezvisko atp.
  4. Následne vám GIRITON ukáže, čo bude výsledkom importu podľa vášho nastavenia. Teda koľko záznamov bude pridaných, koľko iba aktualizovaných a koľko preskočených bez zmeny.

Ak všetko potvrdíte, uloží sa nová plánovaná úloha s nastavením, ktoré ste vykonali. Samotný import dát sa v tejto chvíli ešte nevykoná.

Plánovanú úlohu pre import dát z SQL servera môžete spustiť buď ručne, a to vybraním konkrétnej plánovanej úlohy v agende Menu užívateľ - Správa - Plánované úlohy a klikom na Spustiť ručne. Ak si prajete, aby sa plánovaná úloha spúšťala automaticky každých cca 10 minút, zapnite u nej voľbu Aktívne a uložte zmeny.

Tipy pre niektoré známe ERP a účtovné softwary

Tu nájdete niekoľko tipov ohľadom toho, ako napojiť známe ERP a účtovné softwary na GIRITON.

Pohoda

Účtovný program POHODA používa databázu typu MS Access ukladanú ako súbor s koncovkou .mdb. Aplikáciu ProxyAgent teda nainštalujete obvykle na rovnaké PC, na ktorom beží POHODA a v GIRITONe potom pri pridávaní novej Synchronizácie s SQL databázou zadáte umiestnenie tohto .mdb súboru.

Pozor, POHODA pri prechode na nový účtovný rok vytvára nový .mdb súbor, takže raz ročne bude potrebné upraviť v GIRITONe umiestnenie databázového súboru.

PAMICA

Ekonomický software PAMICA používa obvykle databázu typu MS Access ukladanú ako súbor s koncovkou .mdb. Aplikáciu ProxyAgent teda nainštalujete obvykle na rovnaké PC, na ktorom beží PAMICA a v GIRITONe potom pri pridávaní novej Synchronizácie s SQL databázou zadáte umiestnenie tohto MDB súboru.

Pozor, PAMICA pri prechode na nový účtovný rok vytvára nový .mdb súbor, takže raz ročne bude potrebné upraviť v GIRITONe umiestnenie databázového súboru.

Helios iNuvio

Helios iNuvio používa databázu Microsoft SQL server. Do SQL servera bude potrebné pridať užívateľský login, ktorý potom zadáte do GIRITONu. Tu nájdete informácie všeobecne o používateľoch, tu potom o práci so zaradením/vyradením používateľa z databázy, prípadne celého SQL servera. Na účely importu do Giritonu je ideálne vytvoriť SQL užívateľa, ktorý má iba oprávnenie na čítanie a to iba tabuliek okolo Personalistiky, ako sú TabCisZam, TabZamMzd, TabStrom, TabMzKalendarZam, TabObsadeniePracovnichPozic, TabPracovniPozice, TabMzdObd, TabKonta.

Pozor, ak máte viac účtovných jednotiek v Heliose, z ktorých chcete importovať dáta do Giritonu, bude nutné používať prefixy v čísle užívateľa, viz pomocník na export do Heliosu, kapitola "Viac účtovných jednotiek v Heliose". Pri importe Personalistiky tak bude nutné k číslam importovaných užívateľov pridávať prefix (ktorý sa neskôr pri exporte zase odoberie). To docielite buď úpravou SQL príkazu, alebo lepšie použitím "Výrazu pre výpočet hodnoty" v tabuľke s mapovaním dát, ktorý bude v tomto prípade vyzerať napr. ako "A-"+row.Cislo . Takýto výraz zaistí, že sa do GIRITONu prepíše stĺpec "Cislo" z SQL výsledku, na ktorého začiatok je pridaná hodnota A-. Takže z čísla užívateľa 007 vznikne v GIRITONE A-007. Pre každú účtovnú jednotku v Heliose tak budete mať samostatnú plánovanú úlohu, ktorá pridáva vlastný prefix.

OKbase

V prípade integrácie s OKbase je potrebné kontaktovať vášho OKbase konzultanta, aby vám v databáze OKbase vytvoril tzv. "dbview", v ktorej budú stĺpce s požadovanými údajmi (číslo prac. pomeru, meno, priezvisko, dátum narodenia, stredisko, názov pozície, typ pracovného pomeru, dátum začiatku pracovného pomeru, dátum konca pracovného pomeru, pracovný email, telefón, týždenný pracovný čas).

K tomuto "dbview" vám konzultant odovzdá prihlasovacie údaje, ako IP adresa servera na ktorom databázy beží, port, SQL login, SQL heslo a tie vložíte do GIRITONu.

Ďalšie účtovné, mzdové a ERP systémy

Vo väčšine prípadov používajú účtovné a ERP systémy nejakú formu SQL databázy. Či je to Microsoft SQL server, MySQL server, SQLite, PostgreSQL server alebo MDB súbor od MS Access, systém GIRITON sa na takúto databázu vie pripojiť a importovať z nej dáta.

Vždy budete potrebovať jednak prihlasovacie údaje k tejto databáze a potom vytvoriť správny SQL dotaz, ktorý vráti dáta v požadovanom formáte s tým, že pre niektoré účtovné SW už máme všetko predpripravené a prednastavené. Z pohľadu zabezpečenia je ideálne vytvoriť používateľa v SQL databáze, ktorý má tzv. "readonly" oprávnenie, teda ktorý môže z tabuliek iba čítať, nie do nich zapisovať.

Ďalšie typy SQL databáz

Väčšina ERP a mzdových systémov používa niektorú z už podporovaných SQL databáz. Môže sa ale stať, že váš ERP alebo mzdový systém používa SQL databázu, ktorá medzi podporovanými zatiaľ nie je. Ako v takom prípade postupovať? Napíšte nám typ a verziu vašej SQL databázy, napríklad teda "SQL Anywhere" verzie 16 a my podporu pre túto databázu pridáme.