Domovská obrazovka

Každý užívateľ, ktorý má v agende Personalistika platný Účet webovej aplikácie, vidí po úspešnom prihlásení svoju Domovskú obrazovku. Na tú je možné umiestňovať tzv. widgety, čiže panely, viď. nižšie. Výber, nastavenie aj umiestnenie widgetov sa môže pre každého používateľa líšiť. 

Widgety je možné pridávať tlačidlom + v pravej hornej časti domovskej obrazovky, presúvať ťahaním myšou za ich záhlavie a odstraňovať tlačidlom x, ktoré je taktiež v záhlaví widgetu.

Najpoužívanejšie agendy sú dostupné v paneli agend v stĺpci naľavo, kde je možné medzi nimi tiež pohodlne prepínať. Pokročilé agendy sa potom otvárajú z Menu užívateľ (vaše meno vľavo hore).

Widgety na domovskej obrazovke

Vlastná dochádzka

Panel slúži na vkladanie dochádzky aktuálne prihláseného užívateľa. Na vkladanie tak nie je potrebné používať tablet s aplikáciou Pichacie hodiny ani telefón s Mojou dochádzkou - všetko sa dá vykonávať z webového prehliadača.

Cez tento panel nie je možné dochádzku spätne upravovať či inak ovplyvňovať čas udalostí. Je tiež možné vkladať informáciu o projekte, na ktorom užívateľ aktuálne pracuje.

V nastavení widgetu (popísané nižšie) je možné zapnúť/vypnúť funkciu zaznamenávania polohy. Ak je táto funkcia povolená aj v prehliadači, budú jednotlivé záznamy dochádzky opatrené informáciou o polohe. Tá sa získava z GPS daného zariadenia a pokiaľ nie je prítomné, z IP adresy užívateľa (v tom prípade sa poloha určuje s presnosťou na jednotlivé mestá).

Odpracovaná doba 

Aktuálne prihlásenému užívateľovi zobrazí, koľko času má už dnes odpracovaného. Okrem toho zobrazuje aj aktuálnu dovolenku na čerpanie a stav náhradného voľna alebo nadčasu. Ďalej potom zobrazuje prípadný počet chýb v dochádzke, ktoré treba opraviť.  

Aktuálna dochádzka

Panel zobrazuje aktuálny stav dochádzky ostatných užívateľov. U každého užívateľa sa zobrazuje, akú aktivitu má naposledy odčipovanú (Práca, Pauza, ...), akú smenu má pridelenú (pokiaľ sa používa prideľovanie smien) a tiež na akom projekte pracuje (v prípade že sa používajú projekty).

Aby bolo možné ho umiestniť na Domovskú obrazovku, musí mať aktuálny užívateľ pridelené oprávnenie Prezeranie všetkej dochádzky, viď. Nastavenie oprávnení.

Obsah panelu je možné vytlačiť cez tlačidlo tlačiarne v hornej časti panela. Je tak možné vytlačiť zoznam osôb, ktorý sa aktuálne nachádza/nenachádza na pracovisku. Táto funkcia môže byť užitočná pri evidencii osôb v daný čas alebo pri evakuácii.

Problémové záznamy dochádzky

Ak má niektorý z užívateľov v dochádzke chybu, napr. si zabudol ukončiť prácu, zobrazí sa mu pri tomto dni červený výkričník a označí sa tým ako problémový záznam. Užívatelia s daným oprávnením (napr. administrátori alebo vedúci) potom môžu tieto problémové záznamy sledovať priamo cez widget na Domovskej obrazovke a dostať sa kliknutím na konkrétny záznam priamo na dochádzku daného užívateľa. Tu je opäť nutné mať pridelené oprávnenie Prezeranie všetkej dochádzky .

Plán zmien

Tu sa aktuálne prihlásenému užívateľovi zobrazí jeho plán zmien na aktuálny mesiac. Jednotlivé zmeny sú pre lepší prehľad farebne odlíšené. V tabuľke v pravej časti sa zobrazuje suma doby naplánovanej na jednotlivé zmeny a tiež celková suma práce naplánovaná na vybraný mesiac.

Prehľad dochádzky

Panel zobrazuje aktuálny stav dochádzky ostatných užívateľov. U každého používateľa sa zobrazuje priebeh dochádzky rovnako, ako by ste ho prezerali v agende Dochádzka.

Zobrazených užívateľov je možné filtrovať podľa stredísk. Je tak možné získať perfektný prehľad aktuálnej dochádzky o vlastnom stredisku.

Aby bolo možné ho umiestniť na Domovskú obrazovku, musí mať aktuálny užívateľ pridelené oprávnenie  Prezeranie všetkej dochádzky . 

Žiadosti na schválenie

Žiadosti o zmeny v dochádzke možno rýchlo a pohodlne schvaľovať z panelu  Žiadosti na schválenie. Tento panel, ktorý je k dispozícii používateľom s oprávnením Prezerať žiadosti a Schvaľovať žiadostí, prehľadne zobrazuje nové žiadosti v systéme vrátane potrebných informácií.


Nastavenie widgetov

Jednotlivé widgety môžete nastaviť cez ikonu ozubeného kolieska na každom z nich. Najviac volieb konfigurácie sa skrýva pri widgetu Vlastná dochádzka

Najčastejšie sa tu nastavuje, či sa napr. zobrazujú aj projekty, ktoré chce používateľ zadať ku konkrétnej aktivite, alebo sa tu dá zmeniť poradie aktivít zobrazených na tomto paneli.