Export do HELIOS Orange/iNUVIO

Nastavenie exportu z Dochádzky GIRITON do Heliosu

Po prihlásení do webovej aplikácie v agende Dochádzka prepnite na požadovaný mesiac. Vpravo hore kliknite na tlačidlo " Tlač ", vyberte tlačovú zostavu " Export HELIOS Orange/iNUVIO " a ďalej kliknite na ikonu s tromi bodkami pri Nastavení exportu.

Ďalej pokračujte nastavením jednotlivých dochádzkových aktivít

podľa preferencií, ako sa majú do Heliosu prevádzať. Viď obrázok s popisom jednotlivých možností nastavenia.
Export z Dochádzky GIRITON

Po prihlásení do webovej aplikácie v agende Dochádzka prepnite na požadovaný mesiac. V hornej časti kliknite na tlačidlo "Tlač", vyberte tlačovú zostavu "Export HELIOS Orange/iNUVIO" a po dokončení operácie si stiahnite XML súbor s dátami o dochádzke.

Import dochádzky do HELIOSu

Stiahnutý súbor potom v systéme HELIOS importujete v agende Mzdy -> Výpočet mzdy -> Predspracovanie, viď nasledujúci obrázok:

Viac účtovných jednotiek v Heliose

Môže sa stať, že je v Heliose vedených viac účtovných jednotiek/firiem naraz, každá v samostatnej databázi. Pokiaľ je potreba mať v jednom firemnom účte GIRITON vedených užívateľov z týhto viacerých účtovnách jednotiek Heliosu, objaví sa problém s unikátnymi číslami užívateľov. Giriton totiž vyžaduje, aby číslo užívateľa bolo vždy unikátne, zatiaľ čo v každej účtovnej jednotke Heliosu je užívateľ s číslom napr. 001. Nie je možné tak mať v Giritone dvoch rôznych užívateľov (z každej účtovnej jednotky Heliosu jedného) s číslom 001.

Toto je možné obísť tým, že čísla užívateľov v Giritone budú mať prefix, ktorý sa líši pre každú účtovnú jednotku Heliosu. Teda napr. máme v Heliose dve účtovné jednotky pre firmu A a pre firmu B. V každej existuje užívateľ s číslom 001. Tak budú títo užívatelia v Giritone vedení s číslom užívateľa A001, resp. B001 (prefix si môžete zvoliť ľubovoľný, ale všetky by mali mať rovnaký počet znakov). Pri exporte podkladov pre mzdy z Giritonu do Heliosu je potom potrebné tento prefix z čísla užívateľa odstrániť. To dokáže exportér spraviť automaticky. Nastavenie toho, čo sa má pri exporte z čísla užívateľa odstrániť, je k dispozícii v nastavení daného exportéru.

Automatický prenos Personalistiky, Plánu Zmien a Projektov z HELIOSu

Helios Orange/iNUVIO vyvinul plugin, ktorý dokáže do Giritonu synchronizovať Personalistiku, Plán Zmien a Zákazky/Projekty. Teda priamo v Heliose sa pridá tlačítko na odoslanie aktuálnych dát do Giritonu, takže napríklad pri založení novej osoby alebo zákazky/projektu v Heliose nebude nutné zakladať rovnaký záznam ručne aj v Giritone. Viac info o tomto plugine môžete nájsť tu: https://public.helios.eu/inuvio/doc/cs/index.php?title=Doch%C3%A1zka_GIRITON_-_Roz%C5%A1i%C5%99uj%C3%ADc%C3%AD_moduly

Poznámky

- V predvolenom nastavení sú do exportu z Giritonu zahrnuté aj predvolené aktivity, ako je odpracovaná doba, dovolenka atď. Ak si prajete pridať ďalšie vlastné aktivity, ktoré budú exportované z Giritonu do Heliosu, napríklad prémie, poznámky atď., je potrebné v Giritone v agende Dochádzka kliknúť na TLAČ, vybrať "Export do Heliosu" a v spodnej časti okna kliknúť na "Nastavenie Exportu".

- Pri pridaní ďalších položiek exportovaných z Giritonu do Heliosu je potrebné použiť rovnaké kódy jednotlivých položiek. V nastavení Exportu je teda poterbné použiť rovnaké čísla v stĺpci Kód, ktoré používate v Heliose u jednotlivých mzdových zložiek v Heliose: Mzdy -> Konštanty a číselníky -> Mzdové zložky.

- Na správne spárovanie osôb v Girione a Heliose je nutné mať rovnako nastavené pole "Číslo zamestnanca" v Giritone v agende Personalistika, resp. "Os. číslo" v Heliose. Tieto čísla je možné do Giritonu naimportovať z Heliosu pri úvodnom importe zamestnancov alebo ich doplniť neskôr ručne.