Export do HELIOS Red

Po prihlásení do webovej aplikácie v agende Dochádzka prepnite na požadovaný mesiac. V hornej časti kliknite na tlačidlo Tlač, vyberte tlačovú zostavu Export HELIOS Red a po dokončení operácie si stiahnite súbor s dátami o dochádzke.

export dát dochádzky do HELIOS Red
  • Pokiaľ si prajete z GIRITONu exportovať ďalšie dochádzkové aktivity, ktoré máte v mzdovom softvéri vytvorené, môžete si exportér sami nastaviť. V agende Dochádzka - Tlač - Export HELIOS Red - Nastavenie exportu - vyplňte do poľa Kód aktivity rovnaký kód, aký je použitý v HELIOS Red, teda Mzdy -> Konštanty a číselníky -> Mzdové zložky, nastavte potrebné atribúty a uložte zmeny.
nastavenie exportéra HELIOS Red
  • Pre správne spárovanie osôb v GIRITONe a Export HELIOS Red je nutné mať rovnako nastavené pole Číslo zamestnanca v GIRITONe v agende Personalistika a Osobné číslo, resp. Číslo pracovného pomeru v mzdovom softvéri. Tieto čísla je možné do GIRITONu naimportovať pri úvodnom importe zamestnancov, alebo ich neskôr doplniť ručne.

Viac účtovných jednotiek v Heliose

Môže sa stať, že je v Heliose vedených viac účtovných jednotiek/firiem naraz, každá v samostatnej databázi. Pokiaľ je potreba mať v jednom firemnom účte GIRITON vedených užívateľov z týhto viacerých účtovnách jednotiek Heliosu, objaví sa problém s unikátnymi číslami užívateľov. GIRITON totiž vyžaduje, aby číslo užívateľa bolo vždy unikátne, zatiaľ čo v každej účtovnej jednotke Heliosu je užívateľ s číslom napr. 001. Nie je možné tak mať v GIRITONe dvoch rôznych užívateľov (z každej účtovnej jednotky Heliosu jedného) s číslom 001.

Toto je možné obísť tým, že čísla užívateľov v GIRITONe budú mať prefix, ktorý sa líši pre každú účtovnú jednotku Heliosu. Teda napr. máme v Heliose dve účtovné jednotky pre firmu A a pre firmu B. V každej existuje užívateľ s číslom 001. Tak budú títo užívatelia v GIRITONe vedení s číslom užívateľa A001, resp. B001 (prefix si môžete zvoliť ľubovoľný, ale všetky by mali mať rovnaký počet znakov). Pri exporte podkladov pre mzdy z GIRITONu do Heliosu je potom potrebné tento prefix z čísla užívateľa odstrániť. To dokáže exportér spraviť automaticky. Nastavenie toho, čo sa má pri exporte z čísla užívateľa odstrániť, je k dispozícii v nastavení daného exportéru.